Praha 4, Chodov, Archivní 2257/4, Státní oblastní archiv, na chodbě v přízemí, za vstupními dveřmi, 2)

Praha 4, Chodov, Archivní 2257/4, Státní oblastní archiv, na chodbě v přízemí, 2), - skleněná deska se zněním : " NÁRODNÍ ARCHIV / Národní archiv je ústředním archivem státu. Zřizuje ho Ministerstvo vnitra. / Archiv, v souladu s ustanoveními zákona  o archivnictví, veškerou svou odbornou činností / všestranně pečuje o archiválie vzniklé z činnosti soudobých ústředních orgánů státní správy / včetně vrcholných orgánů justice, dále vrcholných orgánů Československé republiky /  ( federace ), československého a českého státu, jakož i státních a samosprávných orgánů / a organizací pro zemi Českou v minulosti, některých úřadů Rakousko-Uherska / a ústředních orgánů okupační správy v letech ( 1938 ) 1939-1945. Po vzájemné dohodě / s původci nebo vlastníky přebírá a spravuje i dokumenty soukromé provenience / celostátního významu. /

Prostřednictvím specializovaných oddělení archiv dohlíží na výkon spisové služby / a ukládání písemných, obrazových, zvukových a jiných záznamů / na jakémkoliv nosiči a v jakékoliv formě, jež vzhledem ke svému dokumentárnímu / významu mají trvalou hodnotu. Vede základní evidenci svěřených archiválií / a zpřístupňuje je za pomoci k tomu účelu zhotovených archivních pomůcek. / Umožňuje nahlížení do archiválií ve svých badatelnách. Veřejnosti a orgánům / státní správy poskytuje výpisy a opisy archiválií. Národní archiv chrání / uchovávané hodnoty před poškozením, zničením a zcizením. Péčí o fyzický stav / dokumentů  se zabývá samostatné oddělení disponující výzkumnými laboratořemi, / restaurátorskými ateliéry, reprografickým a mikrografickým pracovištěm. / Zaměstnancům i návštěvníkům poskytuje své služby archivní knihovna / s bohatými fondy. /

Historii archivu můžeme počítat již od starých registratur ústředních úřadů - české / kanceláře, českého místodržitelství a české komory, či českého korunního archivu, / známého již koncem 13. století. V Národním archivu je například uložena / nejstarší listina českého státu z roku 1158 či tzv. Zlatá bula sicilská z roku 1212, / Desky zemské království Českého, protokoly ze zasedání Svatováclavského ( později / Národního ) výboru z roku 1848 nebo koncept deklarace nezávislosti koncipovaný / a psaný T. G. Masarykem 14. října 1918 ve Washingtonu. Písemnosti ústředních / úřadů všech období existence české státnosti vhodně doplňují sbírky map a plánů, / fotografií a filmů. Akviziční činností archiv získává písemnosti politických stran / a spolků, osobní fondy a rodinné archivy, jejichž jádro tvoří nesmírně cenné / rodinné archivy Metternichů a  toskánských Habsburků. / Sepětí s veřejností se děje formou akviziční i službou v poskytování informací z archiválií. / To vše umožňuje tato budova, vybavená i konferenčním a výstavním sálem. ". 

24. 9. 2013