Praha 2, Nové Město, Karlovo náměstí 23/1, Novoměstská radnice, sklepení

Praha 2, Nové Město, Karlovo náměstí 23/1, Novoměstská radnice, sklepení

 

Praha 2, Nové Město, Karlovo náměstí 23/1, Novoměstská radnice, sklepení, - odložená rozměrná kovová paměrní deska s textem : " NOVOMĚSTSKÁ RADNICE BYLA VYSTAVĚNA JAKO SPRÁVNÍ A SOUDNÍ DŮM NOVÉHO / MĚSTA PRAŽSKÉHO BRZY PO JEHO ZALOŽENÍ r. 1348 KARLEM IV., OTCEM VLASTI. DNE / 30. ČERVCE 1419 ZMOCNIL SE JÍ ČESKÝ LID, KDYŽ SMETL NĚMECKÉ KONŠELY Z JEJÍCH / OKEN PRO POHANU HUSITSKÉHO PROCESÍ, VEDENÉHO JANEM ŽELIVSKÝM A POSTAVIL SE / DO SLUŽEB ČESKÝCH IDEÁLŮ. ROKU 1518 PRO POSILU PRAHY A ČESKÝCH MĚST PODŘÍ - / DILA SE STAROMĚSTSKÉ RADNICI, KDYŽ SE VŮLÍ MĚŠŤANSTVA SPOJILO STARÉ A NOVÉ / MĚSTO. AVŠAK FERDINAND I. HABSBURSKÉHO RODU R. 1528 JEDNOTU ZRUŠIL A NA / VĚČNÉ ČASY ZAKÁZAL. R.1547 ZÚČASTNILA SE PROTI NĚMU POVSTÁNÍ A BYLA TĚŽCE / POTRESTANÁ, AVŠAK NECHYBĚLA ANI VE VZPOUŘE PROTI HABSBURKŮM r. 1618-1620. PO BITVĚ NA BÍLÉ HOŘE NAPLNILA SE VĚZNI.PĚT Z NICH BYLO ODVEZENO K PO-/ PRAVĚ 21. ČERVNA 1621. POTOM BYLA ODCIZENA NÁRODU A R.1784 SPOJENÍM PRAŽ-/ SKÝCH MĚST POZBYLA I DÁVNÉHO URČENÍ  JSOUC SÍDLEM C. K. TRESTNÍHO SOUDU. / STALA SE VĚZENÍM, V NĚMŽ TRPĚLI MNOZÍ VLASTENCI, BOJUJÍCÍ ZA SVOBODU NÁRODA / PŘED ROKEM 1848 I PO NĚM. V 60 TÝCH AŽ 80 TÝCH LETECH 19.STOL. VĚZNILA POLITICKÉ / VŮDCE, NOVINÁŘE I PRŮKOPNÍKY DĚLNICKÉHO HNUTÍ. R. 1893 PROCES OMLADINY DAL JÍ / POVĚST PAŘÍŽSKÉ BASTILY ČESKÉ VŮLE NEZLOMILA. STATEČNÁ SRDCE NAPLŇOVALA HNĚ-/ VEM A VZDOREM, Z NĚHOŽ SE ZRODIL 28. ŘÍJNA 1918 SVOBODNÝ ČESKOSLOVENSKÝ STÁT.

VĚNOVÁNO POLITICKÝM KLUBEM OMLADINÁŘ DEVADESÁTNÍKŮ V PRAZE V JUBILEJNÍM ROCE / DESETILETÉHO VÝROČÍ OBNOVY NAŠEHO STÁTU ROKU 1928 ".

15. 5. 2013