Praha 4, Chodov, Archivní 2257/4, Státní oblastní archiv, na chodbě v přízemí, 1)

Praha 4, Chodov, Archivní 2257/4, Státní oblastní archiv, na chodbě v přízemí, 1)

Praha 4, Chodov, Archivní 2257/4, Státní oblastní archiv, na chodbě v přízemí, 1), - skleněná deska se zněním : " STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V PRAZE / Státní oblastní archiv je pověřen ochranou a využíváním historického / a kulturního dědictví, tvořeného archiváliemi s vazbou na region / středních Čech a v určitých směrech i na území hlavního města. / Vznik archivu sahá do první poloviny 20. století, zatímco svěřené archiválie, / počínaje rokem 1166, pokrývají devět set let historie s těžištěm v posledních / třech stoletích. Archivní fondy pocházejí především z činnosti krajských orgánů, / institucí a úřadů státní a finanční správy, báňských úřadů a justičních orgánů. / Mezi církevními fondy vyniká kapitulní děkanství Karlštejn s dokomenty / od roku 1326. Archiv pečuje o řadu archivů šlechtických rodů a jejich velkostatků / ze středních Čech. Fondy ekonomického charakteru vzniklé z činnosti velkých / podniků a peněžních ústavů z Prahy i z průmyslové středočeské oblasti dávají tomuto / archivu charakter nejvýznamnějšího státního oblastního archivu v ekonomické sféře. /  Badatelský zájem přitahuje sbírka matrik narozených, oddaných a zemřelých / s nejstaršími zápisy od roku 1584. Významné prameny k české i evropské / histrii obsahují archivy šlechtických rodů Valdštejnů, Chotků, Šternberků / a dalších, které měly svá sídla ve středních Čechách. Rukopisná pozůstalost / spisovatele a dobrodruha Giacoma Casanovy je předmětem zájmu zejména / zahraničních badatelů. Bohatě jsou dochovány hospodářské archivy velkých / pozemkových majetků ve středních Čechách, ať už panovnických, církevních, / státních či šlechtických. Počátky průmyslové výroby v Čechách dokumentují / archiválie z 18. a první poloviny 19. století. Archivní fondy Pražská / železářská společnost, Poldina Huť, Českomoravská Kolben Daněk, / Kamenouhelné doly Kladno, Československá tabáková režie a další jsou / skutečnými klenoty historie českého průmyslu. / Státní oblastní archiv má vlastní fotografickou, reprografickou a restaurátorskou / dílnu, výstavní a přednáškový sál. Ke studiu archiválií slouží veřejnosti samostatná / badatelna, která poskytuje potřebné informace a je vybavena zázemím pro práci / i pohodlí badatelů. ".

V sousedství se nachází pamětní deska Národního archivu a stavitelská deska pod úrovní podlahy..

14. 6. 2013, 24. 9. 2013